United Nations Mission in Bosnia&Herzegovina 1995 – 2003

Kalendarium

11 października 1995 – Zakończenie działań wojennych na terenie Bośni-Hercegowiny i rozpoczęcie przez Siły Ochronne ONZ UNPROFOR na terenie b. Jugosławii monitorowania zawartego rozejmu. Negocjacje pokojowe w Dayton, w stanie Ohio.
21 listopada 1995 – Zainicjowanie układu Pokojowego dla Bośni-Hercegowiny, zwanego Układem Pokojowym z Dayton.
14 grudnia 1995, w Paryżu – podpisanie Układu Pokojowego z Dayton przez Republikę Bośni-Hercegowiny, Republikę Chorwacji, Federalną Republikę Jugosławii.
20 grudnia 1995 – UNPROFOR przekazuje misję IFOR (Implementation Force) NATO i kończy swój mandat na terenie b. Jugosławii.
21 grudnia 1995 – utworzenie misji ONZ w Bośni i Hercegowinie.
Rada Bezpieczeństwa ONZ, rezolucją nr 1035 ustanawia Międzynarodowe Policyjne Siły Zadaniowe (IPTF), które to wraz z Biurem ONZ w Sarajewie włącza w skład nowo powołanej Misji ONZ w Bośni-Hercegowinie (UNMIBH).
1 stycznia 2003 – wygaśnięcie mandatu UNMIBH i przejęcie odpowiedzialności za międzynarodową operację policyjną w BiH przez Policyjną Misję Unii Europejskiej (EUPM) – pierwszą realizowaną przez Unię Europejską misję policyjną.
31 grudnia 2011 – zakończenie działania Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
30 czerwca 2012 – zakończenie misji EUPM w Bośni-Hercegowinie.

Mandat Misji

Przyczynienie się do ustanowienia praworządności w Bośni-Hercegowinie poprzez pomoc w reformowaniu i restrukturyzacji lokalnej policji, ocenianie funkcjonowania istniejącego systemu prawnego oraz monitorowanie i kontrolowanie działalności policji oraz innych instytucji zaangażowanych w egzekwowanie prawa i utrzymanie porządku publicznego. 

Podstawowe zadania

– obserwacja procesu wprowadzania porządku i systemu sprawiedliwości,
– szkolenia, doradztwo i nadzór nad bośniackimi służbami porządkowymi,

w tym: 
– monitorowanie bezpiecznego powrotu uchodźców oraz odzyskiwanie przez nich pozostawionego mienia,
– tworzenie, szkolenie i reformowanie etnicznie oraz „gender balance”
sił policyjnych, służących społeczeństwu po obu stronach linii demarkacyjnej,
– monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz prowadzenie dochodzeń w przypadkach ich łamania,
– działania na rzecz jednolitej administracji oraz policji – likwidowania dualizmu władzy (przykład Mostaru),
– zapewnienie prawidłowych, demokratycznych wyborów,
– pomoc we wprowadzaniu i egzekwowaniu porozumień pokojowych,
– podejmowanie działań na rzecz zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej,
– inicjowanie wzajemnej współpracy pomiędzy organami praworządności i administracyjnymi na terenie Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej (drugiej, autonomicznej części Bośni i Hercegowiny).

Głównymi komponentami UNMIBH były: IPTF, z autoryzowanym personelem w sile początkowo 1721 do maksymalnie 2057 cywilnych policjantów, personel prawniczy programu ‘Judicial System Assessment Programme’ (JSAP), Civil Affairs Unit, Human Rights Office, Public Affairs Office i Administracja, włączając UN Trust Funds.

UNMIBH miał swoje kwatery regionalne w miastach: Banja Luka, Bihac, Doboj, Mostar, Sarajevo, Tuzla i kwaterę dystryktu w m.Brcko. Podobne były lokalizacje EUPM.

Misja EUPM liczyła początkowo 478 osób personelu międzynarodowego oraz 296 lokalnego, a w 2012 roku odpowiednio 34 i 47.

IPTF, a następnie EUPM prowadziły działania na całym terenie Bośni-Hercegowiny, po obu stronach IEBL (linii rozgraniczenia), na terenie wszystkich dziesięciu kantonów w Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. W wykonywaniu zadań współdziałała z Siłami ochronnymi ONZ (UNPROFOR), a później z Siłami Implementacyjnymi (IFOR) NATO.

Udział Polskiej Policji w misji UNMIBH oraz EUPM w Bośni-Hercegowinie

Polski Kontyngent Policyjny Misji ONZ w Bośni i Hercegowinie liczył 30 osób w każdej rotacji, natomiast Polski Kontyngent Policyjny Misji Policyjnej Unii Europejskiej tamże 12 osób (2003-2005) oraz kolejno 7 osób (2006-2009) i 3 osoby (2009-2011).

W dniu 17 września 1997 r., podczas wykonywania obowiązków służbowych na terenie misji, w katastrofie śmigłowca w miejscowości Jezioro Prokoszkie śmierć poniosło dwunastu ekspertów Biura Wysokiego Przedstawiciela i ONZ, a wraz z nimi policjant naszego kontyngentu podkom. BULER Andrzej – specjalista KRP w Żarach, KWP w Zielonej Górze.

no images were found

Może Ci się również spodoba