Uzyskaj status weterana

Wprowadzenie 

Brałeś udział w działaniach poza granicami kraju w ramach m.in. kontyngentu policyjnego, chcesz mieć przyznany status weterana? Zostałeś poszkodowany podczas realizacji działań poza granicami kraju i chcesz otrzymać m.in. specjalne uprawnienia zdrowotne, zniżki komunikacyjne czy dostęp do wybranych obiektów sportowych? Poniżej poradnik jak
to zrobić – wersja dla pracowników i funkcjonariuszy Policji.

Komu może być przyznany status weterana

Status weterana może być przyznany osobie (funkcjonariusz lub pracownik Policji), która przez co najmniej 60 dni nieprzerwanie brała udział w działaniach poza granicami kraju w ramach m.in.:

 • kontyngentu policyjnego;
 • kontyngentu Straży Granicznej;
 • zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa;
 • zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.

Komu może być przyznany status weterana poszkodowanego

Status weterana poszkodowanego może być przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu z powodu wypadku lub choroby.   

Jak załatwić sprawę

Złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji (MSWiA). Może być on złożony w dowolnym momencie, niezależnie
od tego, ile czasu upłynęło od udziału w misji.

Dokumenty można złożyć na dwa sposoby:

 • W biurze podawczym MSWiA ul. Rakowiecka 2A, Warszawa. Godziny pracy:
  od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00 Uwaga!!! Pracownicy biura podawczego jedynie przyjmują dokumenty, nie sprawdzają czy są kompletne.
 • Przesyłając dokumenty na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa. 

Wymagane dokumenty

Przygotuj wniosek o uzyskanie statusu weterana. Ważne, żeby w nim uwzględnić: 

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imię ojca,
 • numer PESEL,
 • aktualny adres korespondencyjny,
 • rodzaj formacji, w której funkcjonariusz służy lub z której został zwolniony,
 • datę i podstawę prawną zwolnienia ze służby,
 • rodzaj formacji, w ramach której został skierowany do działania poza granicami państwa,
 • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 • zajmowane stanowisko służbowe lub funkcję pełnioną podczas udziału w działaniach poza granicami państwa,
 • numer telefonu kontaktowego. 

Dodatkowo dołącz:

Jeśli ubiegasz się o status weterana:

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – aby je otrzymać złóż odpowiedni formularz w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Wydanie zaświadczenia kosztuje 50 zł. Jeśli składasz formularz osobiście, musisz okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez Komendanta Głównego Policji, potwierdzające Twoje uczestnictwo w działaniach poza granicami państwa – prośbę o takie zaświadczenie kierujemy do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Komendy Głównej Policji
  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa; 
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego o pełnieniu służby jako funkcjonariusz, wraz z informacją o posiadanym stopniu służbowym, lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy pracownika,
 • oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego przyznanym przez jeden z organów, o którym mowa w art. 5 ust. 1. 

Jeśli ubiegasz się o status weterana poszkodowanego do ww. dokumentów dołącz także:

 • protokół powypadkowy albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku Twojego uszczerbku na zdrowiu
  z wypadkiem który nastąpił w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą przez Ciebie podczas wykonywania obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa ALBO
 • orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Czas oczekiwania

Decyzje o przyznaniu statusu weterana/weterana poszkodowanego wydawane są w ciągu
30 dni od dnia wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gdy sprawa ma złożony charakter rozpatrzenie wniosku może zostać wydłużone do 2 miesięcy od dnia wpływu do Ministerstwa.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie możesz złożyć osobiście, w biurze podawczym MSWiA lub listownie. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Komu nie przysługuje status weterana i weterana poszkodowanego

Osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo popełnione umyślnie;
 • przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa;
 • przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli wszczęto postępowanie sądowe w związku z którymś z wymienionych powyżej przestępstw wobec osoby już ubiegającej się o nadanie statusu weterana, rozpatrzenie wniosku o jego przyznanie będzie wstrzymane aż do zakończenia postępowania. 

Pozbawienie statusu weterana i weterana-poszkodowanego

Jeśli posiadasz status weterana  lub weterana poszkodowanego i zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za któreś z ww. przestępstw, stracisz status weterana z dniem ostatecznego rozstrzygnięcia.