Postulowana przez Stowarzyszenie zmiana ustawy o weteranach weszła w życie

Jako sukces Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy odnotować wejście w życie w sierpniu br. zmiany przepisów ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

W dniu 7 lipca 2023 r. Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 1405).

Przyjęte zmiany dotyczą między innymi przyznania weteranom funkcjonariuszom (gdy ukończą 65 rok życia) i weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, możliwości ubiegania się o przyznanie zapomogi na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakupu leków, środków opatrunkowych oraz kosztów dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usług pielęgnacyjnych niezbędnych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób ich sytuacji materialnej – art. 31a ustawy. Zapomogi będą przyznawane ze specjalnie do tego celu utworzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, funduszu. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wyżej wymienionych wydatków lub zaistnienie zdarzenia losowego.

Jest to realizacja postulatu zgłoszonego przez Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zrównania uprawnień wszystkich weteranów bez względu na formację, w której służyli poza granicami państwa. Dotychczas takie uprawnienia przysługiwały jedynie weteranom żołnierzom i weteranom funkcjonariuszom ABW i AW.

Oficjalne pisemne wystąpienia Stowarzyszenia do Ministra SWiA a także Ministra Obrony Narodowej, wsparte pismem Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP z propozycjami stosownych zmian w ustawie, przyniosły oczekiwany efekt. Uprawnienia weteranów funkcjonariuszy podległych MSWiA w tym zakresie są takie same jak kolegów z innych służb i żołnierzy.

Opracował: Mirosław Zapadka, Wiceprezes

Możesz również polubić…