Porozumienie w sprawie współpracy

W dniu 30 grudnia 2020 r. Komendant Główny Straży Granicznej – gen. dyw. SG Tomasz Praga i Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

 W preambule dokumentu  napisano – „Przekonani o potrzebie propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju, podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego, w co wierzyli oddali  życie oraz działając w poczuciu odpowiedzialności za kształtowanie świadomości historycznej i postaw obywatelskich deklarujemy wzajemną współpracę w zakresie…”  

…edukowania młodzieży szkolnej w organizowanych w szkołach i uczelniach prelekcjach dot. udziału funkcjonariuszy Straży Granicznej w misjach zagranicznych i umowach bilateralnych na rzecz światowego pokoju;

tworzenia płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tematyką misyjną, w tym udział w szkoleniach przygotowujących do pełnienia służby poza granicą RP;

działaniach na rzecz integracji środowiska weteranów;

podtrzymywania i upowszechniania wśród społeczeństwa tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promowania Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Powyższe realizowane będzie poprzez m.in.: wzajemny udział prelegentów Straży Granicznej i Stowarzyszenia we wspólnych przedsięwzięciach, w szczególności w konferencjach, odczytach i pogadankach z młodzieżą; wymianę doświadczeń wynikających z odmiennej specyfiki służby w rejonach misji zagranicznych na szkoleniach kandydatów do wyjazdu; wspieraniu logistycznym inicjatyw Stowarzyszenia przez Straż Graniczną, w tym nieodpłatnego użyczania lub udostępniania  nieruchomości i sprzętu, w miarę posiadanych sił i środków; nieodpłatne udostępnianie przez Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej zbiorów i kolekcji, w szczególności: dokumentów, fotografii, odznaczeń, przedmiotów osobistych, na potrzeby wystaw i ekspozycji dotyczących udziału funkcjonariuszy Straży Granicznej w misjach.

Porozumienie o współpracy Straży Granicznej i Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest wynikiem uzgodnień ukierunkowanych na podjęcie działań zmierzających do określenia szczegółowych zasad i form współpracy pomiędzy Stronami.

Panu Komendantowi Głównemu Straży Granicznej – gen. dyw. SG Tomaszowi Praga, życzę sukcesów w dowodzeniu formacją, a funkcjonariuszom SG pełniącym służbę poza krajem, powrotu w zdrowiu i poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Marek Górnicki,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Może Ci się również spodoba