Więcej ułatwień dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Więcej ułatwień dla weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami Polski przewiduje przyjęta 19 lipca br. przez Sejm nowelizacja ustawy o weteranach.
Projekt rozwiązań przygotowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej ma stworzyć bardziej efektywny system pomocy i wsparcia weteranów.

Przedstawiamy szczegółową informację o dodatkowych uprawnianiach wynikających z proponowanych rozwiązań.

Weterani oraz weterani poszkodowani z zachowaniem wszystkich dotychczasowych uprawnień otrzymają dodatkowo prawo:
1/ do bezpłatnego korzystania z hali sportowej, siłowni i pływalni będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2/ do zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów państwowych.
3/ pierwszeństwo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego oraz w Domu Weterana dla weteranów i weteranów poszkodowanych szczególnie zasłużonych z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej lub odznaczonych Orderem Virtuti Militari albo Orderem Krzyża Wojskowego. Ponadto rozszerzono dotychczasową definicję Domu Weterana dając możliwość umieszczenia w nim weteranów przewlekle chorych (w tym onkologicznie i psychiatrycznie).
4/ do skierowania po powrocie do kraju oraz pokrycia pełnych kosztów uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym żołnierza zawodowego oraz 50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego najbliższego członka rodziny (dot. sł. czynnej).
5/ możliwość skorzystania przez weterana z miejsca zakwaterowania będącego w zasobach Agencji Mienia Wojskowego wraz z możliwością zakwaterowania opiekuna pod warunkiem zaspokojenia w pierwszej kolejności potrzeb żołnierzy.
6/ możliwość uzyskania statusu weterana i weterana-poszkodowanego przez uczestników komisji powołanych na mocy porozumień międzynarodowych w sprawie zawieszenia działań wojennych w Korei, Wietnamie, Kambodży i Laosie w celu kontroli i nadzoru nad wdrożeniem ich postanowień oraz misje humanitarne (np. misja w Pakistanie w roku 2005/2006)

Wszyscy weterani poszkodowani – wszystkie powyższe z zachowaniem dotychczasowych uprawnień (dotyczy leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa) czyli np.:

1/ pokrycie z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 
2/ prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej;
3/ prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej;
4/ bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „PO” oraz inne …….

oraz dodatkowo:
1/ weterani w służbie czynnej do dodatkowego urlopu w wymiarze 5 dni – z zachowaniem warunku nieprzekroczenia 26 dni już przysługującego urlopu.
2/ do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
3/ określone w art. 14, art. 15, art. 22 ust. 1 oraz art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – czyli:
a) wymagającemu leczenia sanatoryjnego, przysługuje prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego;
b) może być poddany specjalnemu leczeniu, przeszkoleniu oraz usprawnieniu w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia. W zakresie specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia stosuje się odpowiednio przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
c) wymagający szczególnej opieki korzysta z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej. Na pokrycie kosztów utrzymania w tych domach można dokonywać potrąceń z renty według zasad określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.;
d) zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.
4/ obniżenie miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie weterana poszkodowanego przebywającego w Domu Weterana ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata ta nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 50% miesięcznego dochodu weterana poszkodowanego – dotychczas było to 70%.

Weterani poszkodowani z uszczerbkiem 1-9 % wszystkie powyższe z zachowaniem dotychczasowych uprawnień oraz dodatkowo:
1/ pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką, otrzymają prawo do dodatku weterana poszkodowanego w wysokości 5% podstawy wymiaru (tym samym rozszerzono uprawnienie do dodatku na wszystkich weteranów poszkodowanych).

Weterani poszkodowani z uszczerbkiem na zdrowiu wynoszącym co najmniej 30% z zachowaniem wszystkich powyższych oraz dotychczasowych uprawnień oraz dodatkowo otrzymają:
1/ prawo do uzyskania pomocy finansowej na dwie formy kształcenia.
2/ prawo do udziału (nie częściej niż raz w roku kalendarzowym) w 14-dniowych, bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych obejmujących w szczególności zajęcia psychologiczne, sportowo-rekreacyjne i fizjoterapeutyczne, a organizowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym wraz z weteranem poszkodowanym może uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny.
3/ zwiększenie wymiaru dodatku weterana poszkodowanego dla uprawnionych do jego pobierania z uszczerbkiem od 31% (odpowiednio wg wykazu).
4/ prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
5/ pokrycie z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (dotychczas dotyczyło to tylko leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).
6/ bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotychczas dotyczyło to tylko leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Po”).
7/ prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej.
8/ Prawo do ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego finansowanego ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowo odrębną decyzją MON wprowadzone zostaną bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem poniżej 30% (raz na trzy lata)
– obecnie możliwość skorzystania z tej formy pomocy utracona zostaje z dniem zakończenia służby.
Ponadto, powołane zostanie Centrum Leczenia Weteranów dla wszystkich weteranów poszkodowanych w Polsce, które powstanie na bazie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Informujemy, że niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny. Nie stanowi ona wykładni ani nie daje gwarancji na ww. uprawnienia do czasu ogłoszenia znowelizowanej ustawy o weteranach w Dzienniku Urzędowym.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja podlega jeszcze pracom oraz głosowaniu w Senacie RP oraz podpisowi Prezydenta RP.

Zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym (z pewnymi wyjątkami).